โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(  ข้อมูลพื้นฐาน  )

(  การประชาสัมพันธ์  )

(  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  )

(  การปฏิบัติงาน  )

(  การปฏิบัติงาน  )

(  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  )

(  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  )

(  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  )

(  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  )

(  นโยบาย No Gift Policy  )

(  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  )

(  แผนป้องกันการทุจริต  )

(  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม  )

(  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  )