เดือน: มีนาคม 2022

รับการติดตาม

ค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

จัดงาน 30 ปี นาสนุ่นวิทยาคม

ทอดผ้าป่า เพื่อจัดสร้างโดมอเนกประสงค์และงานมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564