[:th]สีประจำโรงเรียน[:]

สามเหลี่ยมด้านนอก  หมายถึง  พระปรางค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองศรีเทพ                                                                         สามเหลี่ยมรอบใน  หมายถึง  เพชรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                                     รัศมี  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง  และความก้าวหน้า                     เส้นทึบสองเส้นอยู่ภายในสามเหลี่ยม  หมายถึง  สีประจำโรงเรียน  คือ  น้ำเงินและสีขาว  ที่อยู่ในเพชรแสดงถึงความเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

อักษรย่อโรงเรียน  :  น.ว.

ปรัชญาของโรงเรียน  :  ส่งเสริมคุณธรรม  เลิศล้ำการศึกษา  พัฒนาชุมชน

คติพจน์ของโรงเรียน  :  สุสสูสา  สุตวฑฺฒณี  การใฝ่ใจศึกษา  เป็นเครื่องพัฒนาความรู้

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  :  “ภูมิทัศน์งามตา  สถานศึกษาพอเพียง”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  :  “รักความเป็นไทย  ใส่ใจหน้าที่”