การดำเนินการเพื่อ Jazz Daily จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ vehicles ประพฤติมิชอบ