ข่าวสารรอบรั้ว

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงทำให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

ผลการประกันคุณภาพภายนอก การประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (พ.ศ. 2564 - 2568)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 – 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2564

[:th]โล่เพชร[:]

รางวัล  “ระดับเพชร”

รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “ระดับเพชร” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่  และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “ระดับเพชร”  ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2  จังหวัดพิษณุโลก

[:th]โล่เจนซี[:]

รางวัลชมรมที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

รางวัลชมรมที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564                             ” ชมรม Gen Z โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม  “                        โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
0
จำนวนผู้บริหาร/ครูและบุคลากร
0
จำนวนห้องเรียน